Легализација > Архива вести

Архива вести         Вести 06.03.2010

Упутство за спровођење поступка легализације објеката преузето са сајта Града Београда

Упутство за спровођење поступка легализације објеката

Захтев за легализацију

Образац изјаве подносиоца захтева


         Вести 27.11.2009

Легализацијом до краја 2010, остварујете попуст од 60% на легализацију породичних стамбених објеката до 100 метара квадратних. Рок за подношење захтева је 11.3.2010.


        Извор:   Министарство животне средине и просторног планирања Републике Србије

http://www.gradjevinar.info/urbanizam/news/oliver-dulic-drzava-ne-zeli-da-rusi-85912978c69

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dulic-Moguca-besplatna-legalizacija-objekata.sr.html


Вести 2012

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Neustavna-legalizacija.sr.html


   Вести 25.02.2010

За објекте за које је у В листу непокретности уписано да је објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, није потребно вршити легализацију, односно није потребно накнадно достављати грађевинске или употребне дозволе. Како су ти објекти изграђени на подручјима где у периоду њихове изградње надлежне општине (одељења за урбанизам) нису имале урбанистичке акте и одговарајуће правилнике о издавању грађевинских и употребних дозвола, ти објекти су сматрани легалним.
Из тих разлога Републички геодетски завод је за такве објекте, на основу расположиве документације коју су поседовале службе за катастар непокретности и надлежне општинске управе, извршио упис: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи-облик својине приватна.

Сектор за катастар непокретности         Вести 07.12.2009

Портал Легализација.рс почео је да прикупља контакте фирми и услуга везаних за легализацију (архитекте, геометре...).

       Вести 16.09.2009

Тренутно се свуда чека да тумачење новог закона ступи на снагу, те Вас молимо за стрпљење. Све информације до којих будемо дошли одмах ћемо објавити.

       Вести 16.09.2009

Кораци приликом пријављивања легализације:

  1. Захтеви се подносе до 11. марта 2010. године. Захтев за легализацију може се поднети за све објекте који су без дозволе изграђени до 11. септембра 2009. Уколико сте захтев поднели по старом закону, не мора се подносити поново.
  2. Надлежни орган утврђује да ли је поднета документација у складу са Законом и Правилником.
  3. Уколико достављена документација није комплетна, надлежни орган у року од 60 дана тражи њену допуну.
  4. Уколико подносилац у остављеном року не достави тражену допуну тражене документације, захтев се одбацује и по правноснажности доставља грађевинској инспекцији на даљи поступак.
  5. Када странка достави комплетну документацију, надлежни орган приступа одлучивању и доноси одлуку о могућности легализације предметног објекта.
  6. Ако не постоји могућност легализације, надлежни орган доноси решење којим се захтев одбија, те се по правноснажности доставља грађевинској инспекцији на даљи поступак.
  7. Уколико надлежни орган утврди да постоји могућност легализације, о томе обавештава подносиоца захтева.
  8. У року од 60 дана подносилац захтева склапа уговор са Дирекцијом за грађевинско земљиште.
  9. По склапању уговора са Дирекцијом за грађевинско земљиште, надлежни орган у року од 15 дана доноси решење о грађевинској и употребној дозволи једним решењем.Овај портал би требало да допринесе лакшем сналажењу у мору папира и докумената које је неопходно прикупити да би се извршила легализација и укњижба објеката. Додатну конфузију у овом послу стварају честе измене закона, прописа, те разна тумачења. Неретко, и поред тога што је закон на целој територији Републике Србије исти, од општине до општине све административне процедуре се разликују. Покушаћемо да смањимо недоумице и проблеме и тиме олакшамо и убрзамо овај, за многе мучни посао.