Легализација > Најчешћа питања

Најчешћа питања

 • Који је последњи рок за пријаве за легализацију?
  По Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник рс", бр. 72/09) захтеви за легализацију могу се поднети од 11.септембра 2009. године до 11. марта 2010. године.

 • Који објекти не могу да се легализују?
  За објекте изграђене, односно реконструисане или дограђене без грађевинске дозволе не може се накнадно издати грађевинска дозвола ако је објекат:

 1. изграђен, односно реконструисан на земљишту неповољном за грађење (клизишта, мочварно тло и сл.);
 2. изграђен, односно реконструисан од материјала који не обезбеђује трајност и сигурност објекта;
 3. изграђен на површинама јавне намене, односно земљишту планираном за уређење или изградњу јавних објеката или јавних површина за које се утврђује општи интерес, у складу са посебним законом;
 4. изграђен, односно реконструисан у зони заштите природног или културног добра;
 5. изграђен, односно реконструисан са наменом која је у супротности са претежном наменом у тој зони.
 • Консеквенце не пријављивања за легализацију до 11.03.2010.?
  У министарству финансија је покренута иницијатива да власници објеката који до 11.03.2010. не уђу у процес легализације плаћају вишеструко већи порез на имовину. Поред тога, Закон о планирању и изградњи предвиђа могућност уклањања објеката који не буду легализовани.

 • Ако сам поднео захтев за легализацију по старом закону, да ли то треба да урадим поново?
  Не, власници бесправно изграђених објеката, односно делова објекта, који су поднели пријаву за легализацију по раније важећем закону у прописаним роковима, немају обавезу подношења новог захтева, већ се та пријава сматра захтевом у смислу Закона о планирању и изградњи.

 • Где се захтеви подносе?
  У
  Одељењу за грађевинске послове (одсек за легализацију грађевинских објеката), при опстини којој припадате.

 • Шта се подноси уз захтев за легализацију?
  Захтев за легализацију и уз њега потребна документација.

 • Колико кошта легализација бесправно изграђеног објекта, колика је накнада за уређење грађевинског земљишта, за које објекте важи попуст од 60% и до када се он примењује?
  За породичне стамбене објекте до 100м2 бруто грађевинске површине и са њима изједначене станове у стамбеним зградама нето корисне површине до 100м2, донет је подзаконски акт којим је утврђен критеријум за одређивање висине накнаде у поступцима легализације објеката и власници таквих објеката имају могућност умањења 60% у односу на редовну цену за ту локацију, односно зону. Ова могућност је временски ограничена до 31.12.2010. године.