Легализација > Шта је све потребно

Шта је све потребно

Да би извршили леглализацију и укњижбу објекта изграђениг без претходно издате Грађевинске дозволе потребно је да у ОДЕЉЕЊУ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ (одсек за легализацију грађевинских објеката), при опстини којој припадате, предате:

ЗАХТЕВ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ

За накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе  објекта или делова објекта изграђених односно реконструисаних без грађевинске дозволе

Према новом Закону о планирању и изградњи, објекти који се легализују сврстани су у неколико категорија. Уз ЗАХТЕВ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ (у зависности од категорије и структуре објеката) је потребно приложити:

За породичне стамбене објекте до 100м2 бруто грађевинске површијне, станове у стамбеним зградама до 100м2 нето корисне површине и стамбене објекте преко 100м2 са једним станом (по члану 188. Закона)

 • доказ о праву својине, односно доказ о праву закупа на грађевинском земљишту, односно доказ о праву својине на објекту
 • фотографије објекта.
 • технички извештај о стању објекта, инсталација, инфраструктурне мреже и спољњег уређења који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле, са исказаном бруто развијеном грађевинском површином у основи објекта
 • доказ о уплати административне таксе

За стамбене објекте са више станова, стамбено-пословне објекте, пословне и производне објекте (по члану 189. Закона)

 • доказ о праву својине, односно доказ о праву закупа на грађевинском земљишту, односно доказ о праву својине на објекту
 • фотографије објекта
 • записник о извршеном вештачењу о испуњености услова за употребу објекта, са спецификацијом посебних физичких делова, који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле, са исказаном бруто развијеном грађевинском површином, израђен од стране привредног друштва, односно другог правног лица уписаног у одговарајући регистар за обављање тих послова
 • доказ о уплати административне таксе

За помоћне објекте (по члану 190. Закона)

 • доказ о праву својине, односно доказ о праву закупа на грађевинском земљишту, односно доказ о праву својине на објекту
 • фотографије објекта
 • доказ о уплати административне таксе

За објекте изграђене из средстава буџета РС, АП или јединице локалне самоуправе (по члану 191. Закона)

 • записник о извршеном вештачењу о техночкој исправности и испуњености услова за употребу објекта, са спецификацијом посебних физичких делова, који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле, са изказаном бруто развијеном грађевинском површином у основи објекта, израђен од стране привредног друштва, односно другог правног лица уписаног у одговарајући регистар за обавлјање тих послова

За објекте за које је издато одобрење за изградњу по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи, а којим је одступљено од издатог одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта (по члану 192. Закона) 

 • доказ о праву својине, односно доказ о праву закупа на грађевинском земљишту, односно доказ о праву својине на објекту
 • пројекат изведеног објекта израђен у складу са овим законом
 • доказ о уплати административне таксе